+48 780015933

Regulamin

Regulamin i polityka Prywatności
Obiektu noclegowego Słońce Bałtyku Międzyzdroje Pokoje Gościnne 

 1.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.Obiekt może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskuje te dane od klientów.
Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia, ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa najmu - rezerwacja w Obiekcie.
3.Słońce Bałtyku Międzyzdroje Pokoje Gościnne, jest administratorem tych danych osobowych, e-mail: odo@sloncebaltyku.pl
Obiekt przetwarza dane osobowe przez czas nieokreślony, ze względu na politykę rabatową, tworzenie promocji i ofert specjalnych.
Gość/osoba dokonująca rezerwacji, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
4.Gość/osoba dokonująca rezerwacji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.Obiekt Słońce Bałtyku Pokoje Gościnne Międzyzdroje, zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Gościa/osoby rezerwującej i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych i oświadczamy, że jako firma świadcząca usługi rezerwacji, nie wykorzystujemy tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.  

                                   REGULAMIN
 Słońce Bałtyku Miedzyzdroje Pokoje Gościnne, zwany dalej Obiektem
                                   §1
1.Obiekt zarządzany i administrowany jest przez Zdzisław Rzeźnik
2.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na
terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy. Do zawarcia umowy dochodzi przez
podpisanie karty meldunkowej lub skorzystanie ze stron rezerwacyjnych.
3.Dokonując w/w czynność Gość/osoba rezerwująca potwierdza, że zapoznał/a się i akceptuje warunki
Regulaminu.
4.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu.
5.Regulamin dostępny jest w Recepcji oraz na stronie www.sloncebaltyku.pl
                                 §2 Doba pobytowa
1.Pokój gościnny wynajmowany jest na doby.
2.Doba pobytowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o
godzinie 10:00 w dniu następnym.
3.Obiekt, na prośbę Gościa, może przedłużyć pobyt, w miarę posiadanych możliwości.
Gość powinien zgłosić taki zamiar w Recepcji najpóźniej do godziny 09:00 w ostatnim dniu pobytu.
4.Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa,
w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt oraz w przypadku
nieprzestrzegania Regulaminu.
5.Organizowanie przyjęć i wydarzeń w obiekcie jest zabronione
6.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 07:00.
7.Zachowanie Gościa nie powinno zakłócać
spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług
osobie, która narusza tę zasadę.
                                 §3 REZERWACJA  
1.Rezerwacji pobytu można dokonać za pośrednictwem strony rezerwacyjnej
www.sloncebaltyku.pl, bądź drogą mailową oraz telefoniczną.
2.Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
3.REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.
                                 §4 ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI
1.Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2.W przypadku anulowania rezerwacji do 42 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracane jest 20% wpłaconej kwoty, poniżej 42 dni przed rozpoczęciem pobytu, wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3.Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4.Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
                                 §5 MELDUNEK
1.Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
2.Dane kontaktowe dostępne są na stronie www. w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.
3.Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
4.Uregulowanie płatności za pobyt w hotelu Obiekcie odbywa się z góry w chwili zameldowania i podpisania przez gościa umowy meldunkowej – pobytu. Opłatę można uiścić gotówką bądź kartą płatniczą w recepcji Obiektu. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, powinny być uregulowane najpóźniej w dniu wyjazdu.  
5.Wszystkie dane zebrane podczas rezerwacji i meldunku określa punkt 3. polityki
prywatności, dostępny również na stronie internetowej www.sloncebaltyku.pl
6.Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął
okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
7.Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokojach i na terenie
Obiektu 
8.Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, pracowników
obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój
w obiekcie.
9.Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
                                §6 USŁUGI
1.Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
2.Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.
3.Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
4.Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi personelowi Obiektu niezwłoczną reakcję
5.Palenie tytuniu i wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Obiektu jest zabronione.
6.Obiekt nie akceptuje obecność zwierząt.
7.Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz
umieszczenie danych Gościa w bazie danych Obiektu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 1000 z 2018 r). Gość ma prawo wglądu w swoje dane
osobowe oraz do ich poprawienia.
                               §7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju zniszczenia urządzeń, przedmiotów wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
2.Przez cały czas pobytu w Obiektu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają prawni opiekunowie dzieci.
3.Gość Obiektu ma obowiązek zawiadomić Recepcję Obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia i do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu. 5.Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić czy drzwi od pokoju są zamknięte i klucz pozostawić w Recepcji.
6.Jeżeli Gość Obiektu zgubi klucz od pokoju, powinien o tym fakcie powiadomić Recepcję. W przypadku nieodnalezienia klucza, pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
7.Złamanie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Obiektu, podlega  obciążeniu Gościa dodatkową opłatą w wysokości 500 zł na odświeżenie pomieszczenia.  
8.Pracownicy Obiektu mają obowiązek zgłaszać odpowiednim organom i służbom wszelkie przypadki łamania prawa.
9.Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używane w pokojach Obiektu grzałek, kuchenek elektrycznych i gazowych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy urządzeń komputerowych
10.Telefony Alarmowe: Numer alarmowy 112 •Pogotowie 999  •Straż Pożarna  •Policja 997